مطالب توسط arash ab

سوال تستی شماره ی 1

سلام دوستان امروز می خواهیم یک تست را بررسی کنیم. برای اینکه بتوانید به این تست پاسخ صحیح بدهید می بایست با «صرف فعل» و «قیدهای زمان» آشنا شده باشید.                           تست شماره ی 1  .Jag  _____ en skjorta i lördags     a ) köpa                      b) köper                  […]

آهنگ Hasta Manana یک آهنگ پاپ است که توسط گروه موسیقی سوئدی ABBA اجرا شد. این آهنگ در 18 دسامبر سال 1973 در شهر استکهلم ضبط شد و در همان سال در آلبوم waterloo منتشر شد. هستا مانانا.. آن تابستان و بهار کجا هستند.. آن هایی که مال من و تو بودند.. آن آهنگی که […]

نمونه ای ازصفحات کتاب برای آشنایی بیشتر علاقه مندان

سلام در این قسمت می خواهیم در قالب یک تست دو نکته ی مهم را بررسی کنیم. ابتدا به تست مورد نظر بپردازیم: .Ahmad har inte sett Sara ________ fem år Men _______ ska de träffas a) på , på sommar         b) på ,  till sommaren c) på ,  sommar             […]